Obey hlava meč sechot

Obey hlava meč sechot
Obey, -s, -s; -inen, -inna.

Vysvětlující slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.