Mokshanov

MOXHANE
MOKSHANES, -an, ed. -Anin, manželka. Stejné jako moksha (1 hodnota). | manželky. Mokshanka a. | adj. Mokshan , th, th.

Vysvětlující slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.